МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ МІКРОЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІКИ

БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА: МАТЕМАТИКА

НАЗВА РОБОТИ:

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ НА ОСНОВІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Шифр автора

 

 

 

2015

 

Тези науково-дослідницької роботи

 

 Відділення: Економіки

 Секція: Математика

 Тема роботи: Дослідження проблем  зайнятості сільської молоді на основі Житомирської області

 

Автор:

Волинчук Діана Олександрівна, учениця 11 класу Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського району

Педагогічний керівник:

Тушак Сергій Петрович, вчитель І категорії, вчитель економіки Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського району

Науковий керівник:

Скрипніченко Людмила Миколаївна, вчитель вищої категорії, вчитель географії Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського району

 

Мета роботи: вивчити основні причини безробіття сільської молоді на  території  Житомирської  області та розробити заходи щодо розв'язання даної проблеми.

Об’єкт дослідження: сільська молодь.

Методи дослідження: порівняння, узагальнення, спостереження, опитування.

Висновки: В результаті проведення дослідження були встановлені основні проблеми зайнятості сільської молоді Житомирської області та шляхи їх вирішення. Сформовані рекомендації щодо покращення ситуації на ринку праці сільської молоді регіону можна використати як поради органам місцевого самоврядування області та її служби зайнятості. Зрозуміло, що на даному етапі розвитку регіону і держави вцілому, неможливо зробити актуальні, різкі впровадження в сферу зайнятості сільської молоді через низку глобальних економічних проблем держави. Проте слід пам’ятати, що збільшення рівня зайнятості і зниження показників безробіття – запорука успіху держави.

 

ВСТУП............................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ............................. 7

1.1 Основні методологічні визначення та поняття предмету дослідження ....................... 7

1.2 Аналіз нормативних документів державного регулювання зайнятості молоді........................14

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ НА ОСНОВІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ................20

2.1 Загальний огляд проблеми зайнятості сільської молоді........................ 20

2.2  Аналіз економічно активного населення сільської молоді на території Житомирської області.................................... 22

2.3 Соціальні, економічні та правові проблеми зайнятості сільської
молоді....................................................................................................... 26

2.4 Рекомендації, щодо вирішення проблем зайнятості.............................. 31

ВИСНОВОК.................................................................................................... 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................. 37

 

ВСТУП

Молодь — це особлива соціально-демографічна група, що переживає період становлення соціальної зрілості, положення якої визначене соціально-економічним станом суспільства.

Межі молодіжного віку рухливі. Вони залежать від соціально-економічного розвитку суспільства, досягнутого рівня добробуту і культури, умов життя людей. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (5 лютого 1993 р.) з березня 2004 р. визначає молодь як групу населення віком від 14 до 35 років (з 1993 р. по 1999 р. – від 15 до 28 років, з 1999 р. – від 14 до 28 років) [5].

Молодіжне безробіття – чи не найгостріша проблема, що існує в Україні. Кожен з нас по закінченню школи зіштовхувався з питанням «Де навчатися?», а по закінченню вищих учбових закладів  – «Де працювати?». І якщо питання з навчанням можна було ще вирішити, то проблема працевлаштування не залишалася осторонь [9].

В умовах фінансової кризи агропромисловий комплекс України переживає важкі часи пов’язані зі зниженням конкурентоспроможності сільськогоспо­дарської продукції; низьким рівнем заробітних плат, падінням професійного і культурного рівня на селі, що є причиною загострення проблеми зайнятості сільського населення. Вирішення даної проблеми вимагає невідкладних дій як з боку держави, так і регіональних органів влади. Процес створення нових ро­бочих місць на селі носить некерований характер. Постійне зростання без­робіття сільського молоді, пов’язано з відсутністю кон­цептуаль­них заходів розвитку сфери зайнятості на селі і стратегії розвитку українського села, а це у свою чергу вимагає державної підтримки. Відмова держави від регулювання найважливіших соціальних і економічних завдань на селі призвела до різкого зниження рівня життя населення та рівня загальної і професійної освіти сільської молоді.

Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов'язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців посилюють напруження на ринку праці. Недостатня увага з боку держави до таких проблем, відсутність системної програми регулювання, законодавча неврегульованість можуть стати підґрунтям для соціальних та політичних потрясінь.

У зв'язку з переходом до ринкової економіки сільська молодь зіткнулася з новими економічними і соціальними труднощами. Безробіття, що зростає, для багатьох молодих людей становить серйозну проблему, що носить довгостроковий характер.

Таким чином, актуальність теми даної роботи обумовлена тим, що в умовах кризи в сучасній Україні сільська молодь як майбутній трудовий потенціал країни і регіону є однією з найбільш незахищених соціальних категорій. Державна політика у сфері працевлаштування та безробіття сільської молоді ще недостатньо розроблена. Головним завданням держави і суспільства стосовно молоді села є формування умов, за наявності яких молодь зможе самостійно вирішувати свої проблеми і буде готова активно, зацікавлено брати участь у вирішенні завдань, що стоять перед суспільством і державою.

Гострота цієї проблемної ситуації обумовлює необхідність всебічного вивчення становища сільської молоді на регіональних ринках праці.

Мета – вивчити основні проблеми зайнятості сільської молоді на  території  Житомирської  області та пошук шляхів зменшення безробіття в сільській місцевості.

Об'єкт дослідження – сільська молодь.

Предмет дослідження – проблеми зайнятості сільської молоді.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати ринок праці сільської молоді Житомирської області за базовий період;
 2. Розкрити теоретичні аспекти діяльності Державно служби зайнятості щодо сприяння зайнятості та працевлаштування;
 3. Структурувати ринок праці  сільського молодіжного середовища області та визначити основні його проблеми;
 4. Розробити рекомендації щодо оптимізації роботи органів місцевого самоврядування Житомирської області та управління державної служби зайнятості населення регіону щодо сприяння зайнятості та працевлаштування сільської молоді.

Методи дослідження: порівняння, узагальнення, спостереження, опитування.

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що систематизована наукова література з проблеми дослідження.

Практична значимість: матеріали дослідження можуть бути використані спеціалістами служби зайнятості та відділами  у справах молоді органами місцевого самоврядування області.

Переглянути роботу повністю

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ: ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ: МІКРОЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІКИ

БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА: МАТЕМАТИКА

НАЗВА РОБОТИ:

ВИДАТНИЙ МЕНЕДЖЕР ХХІ СТОЛІТТЯ СТІВ ДЖОБС

 

 

   

 

 

2016

 

Тези науково-дослідницької роботи

 

  Відділення: Економіки

  Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

 

  Тема роботи: Видатний менеджер ХХІ століття Стів Джобс

 

 Автор:

Луценко Лілія Леонідівна, учениця 10 класу Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського району

   Педагогічний     керівник:

Тушак Сергій Петрович, вчитель І категорії, вчитель економіки Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського району

Науковий керівник:

Скрипніченко Людмила Миколаївна, вчитель вищої категорії, вчитель географії Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського району

Мета – розглянути діяльність та творчий шлях Стіва Джобса як підприємця та менеджера.

Об'єкт дослідження – американський підприємець і винахідник Стів Джобс.

Методи дослідження: порівняння, узагальнення, систематизація.

Висновки: Стів Джобс – обдарована, творча особистість. На цих якостях заснований також і його діловий потенціал менеджера однієї з найбільших світових корпорацій. Цей видатний менеджер, геніальний продавець, допитливий інженер і лідер, здатний вести за собою людей, є однією з найважливіших особистостей в американській індустрії останніх п'ятдесяти років. Досліджуючи досвід американського підприємця Стіва Джобса, було виявлено нові технології менеджменту. Матеріали дослідження можуть бути використані провідними спеціалістами в сфері менеджменту, приватними підприємцями для ведення успішного власного бізнесу.

 

 

ВСТУП............................................................................................................... 4

РОЗДІЛ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ СТІВА ДЖОБСА............... 6

 1. Біографія Стіва Джобса ............................................................................ 6
 2. Заснування та ранній період існування Apple ( 1975-1981 рр.)............. 9 
 3. Виникнення серії Macіntosh (1981-1985 роки) ...................................... 14
 4. Новий період у житті Стіва Джобса........................................................ 18

РОЗДІЛ 2.. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТІВА ДЖОБСА ЯК МЕНЕДЖЕРА... 21

 1. Менеджер – провідна фігура в управлінні організацією...................... 21
 2. Мотивація керівника як джерело розвитку менеджменту..................... 23
 3. Нові технології менеджменту Стіва Джобса........................................... 25
 4. Принципи успіху Стіва Джобса ............................................................. 29

ВИСНОВОК.................................................................................................... 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................. 35


 

 

ВСТУП

Стів Джобс – видатна людина ХХІ ст.. Він відомий як засновник найвідомішої комп’ютерної корпорації Apple, як геніальний менеджер та управлінець, людина, яка не стоїть на місці, вірить у свої сили та вперто просувається вперед, не звертаючи уваги на перепони.

Вивчення та використання досвіду управління, яке застосовував Стів Джобс, надало змогу нашим підприємствам активізувати нові сили й реалізувати їх у виробництві і, можливо, навіть вийти на новий його рівень.

  Стів Джобс, на думку багатьох керівників  був  неперевершеним менеджером, його нерідко  так і називають:  "найкращий керівник у світі".
І, треба помітити, що небезпідставно. Саме таку репутацію  заслужили поради Джобса, які стали  уже справжніми заповідями.  Співзасновник    Apple  був широко відомий своїм унікальним корпоративним стилем. Це стиль суперечить   кожному постулату  менеджменту, якому вчать в університетах,  але від цього він стає ще більш цінним.

Мета – розглянути діяльність та творчий шлях Стіва Джобса як підприємця та менеджера.

Об'єкт дослідження – американський підприємець і винахідник Стів Джобс.

Предмет дослідження – ідеї в мененджменті та бізнесі  підприємця Стіва Джобса.

Завдання дослідження:

 1. Розглянути біографічні дані та творчий шлях Стіва Джобса;
 2. Розглянути етап заснування та ранній період існування корпорації Apple  ( 1975-1981 рр.) 
 3. Дослідити виникнення серії Macіntosh (1981-1985 роки) ;
 4. Проаналізувати нові технології менеджменту Стіва Джобса;
 5. Дослідити шлях успіху Стіва Джобса та узагальнити його принципи.

 

Методи дослідження: порівняння, узагальнення, систематизація.

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що систематизована література з проблеми дослідження.

Практична значимість: матеріали дослідження можуть бути використані провідними спеціалістами в сфері менеджменту, приватними підприємцями для ведення успішного власного бізнесу.