Тема самоосвітньої діяльності: "Використання ІКТ в процесі навчання математики"

 

 

Концепція математичної освіти України і Держстандарт освітньої галузі

«Математика» передбачають передумови для формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів.

Освітня галузь "Математика"

Основною метою освітньої галузі є:

- опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

- формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

- інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);

- економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування

позитивних рис особистості.

Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.

Актуальність досвіду. Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, зміна форм господарювання, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до підготовки майбутнього фахівця, починаючи ще з шкільного віку. Такі підходи тісно пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому їх треба активно використовувати у навчальному процесі.

Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера - математика.

Використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Сьогодні вчитель повинен уміти підготувати і провести урок з використанням ІКТ. Учні в змозі сприймати такі уроки. Основна проблема у вчителях - не всі з них готові використовувати ІКТ на своїх уроках.

Мета – систематизувати та класифікувати засоби використання ІКТ у процесі навчання математики та продемонструвати на прикладах елементи впровадження комп’ютерних технологій в практичній діяльності.

Завдання:

 1. Проаналізувати  і систематизувати засоби ІКТ, що використовуються в процесі навчання математики та класифікувати їх за функціональним призначенням;
 2. Визначити психологічні та методичні аспекти переваг та недоліків застосування ІКТ в процесі навчання математики;
 3. Розробити методичні рекомендації для вчителів математики з використання ІКТ на уроці.
 4. Навести приклади практичної спрямованості застосування ІКТ в процесі навчання математики та в позакласній роботі.

Об’єкт – уроки математики.

Предмет – інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання математики.

 

Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних:

 • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях,
 • самостійно критично мислити;
 • грамотно працювати з інформацією;
 • бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах;
 • самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації тому кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Такому уроку властиво таке:

 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
 • Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
 • Необмежене навчання.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При цьому комп'ютер виконує такі функції:

 1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:
 • джерело навчальної інформації;
 • наочний посібник;
 • тренажер;
 • засіб діагностики і контролю.
 1. У функції робочого інструменту:
 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;
 • графічний редактор;
 • засіб підготовки виступів;
 • обчислювальна машина великих можливостей.

 

Класифікація засобів ІКТ в процесі викладання математики

Застосування ІКТ в школі обумовлено наступним рядом факторів:

 • застосування комп'ютерних технологій на уроках дає можливість більш наочного представлення досліджуваного матеріалу;
 • дозволяє оперативно перевіряти рівень засвоєння учнями програмного матеріалу;
 • Застосування даних технологій на уроках відображає дух сучасності, в зв'язку з чим все, що відбувається на уроці сприймається учнями по-іншому: з великим інтересом, що в кінцевому підсумку позитивно позначається на рівні їх успішності та спрямованої мотивації.

Оскільки основна мета вчителя математики - навчити школяра мислити, то математичне мислення - це не лише знання аксіом і теорем, уміння розв’язувати і доводити, але і узагальнювати отримані знання, застосовувати індукцію, використовувати аналогію, вміння виділити математичний зміст в якійсь конкретній ситуації.

Психологи стверджують, що ми засвоюємо в потоці інформації:

 • 30% того, що побачили;
 • 50% того, що почули;
 • 70% того, що обговорили з іншими;
 • 80% того, що випробували на власному досвіді;
 • 90% того, чого навчили кого-небудь.

Тому, наше завдання, як вчителя, задіяти якомога більше форм для сприйняття інформації, що неможливо без застосування ІКТ.

Інформаційно-комунікаційні технології в математиці можна застосувати досить широко, оскільки між такими предметами як математика та інформатика (як сфера застосування ІКТ) існує досить тісний міжпредметний зв’язок. Використовуючи ІКТ в своїй професійній діяльності спробую класифікувати їх за функціональним призначенням на уроках математики.

 

Класифікація компютерних засобів навчання

 1. Презентація - найбільш поширений вид представлення демонстраційних матеріалів.

Презентації - це електронні слайди, які можуть містити текстову, графічну (фото, графіки, діаграми тощо), аудіо та відео інформацію. Для створення презентацій можна використати такий програмний засіб як PowerPoint офісного пакету MS Office. Презентація складається з певної сукупності слайдів для яких можна використовувати різні ефекти фону, структури, анімації та застосування гіперпосилань до інших слайдів даного файлу, а також посилання до різних об’єктів файлової системи ПК. Наприклад, якщо ви плануєте на уроці використати декілька програмних засобів, а також хочете здійснити самостійну роботу учнів по картках, то все це можна об’єднати в один файл програми презентацій, де створити посилання до використовуваних програм та роздаткового матеріалу.

Ці комп'ютерні засоби навчання особливо цікаві тим, що їх може створити будь-який вчитель, що має доступ до ПК, причому з мінімальними витратами. Крім того, презентації можна активно використати для демонстрації  учнівських проектів.

Приклади використання презентацій на уроках математики:

 • Пояснення нової теми, супроводжуване презентацією.
 • Робота з усними вправами.
 • Використання презентації при повторенні пройденого матеріалу.
 • Демонстрація умови й розв’язку завдання.
 • Демонстрація геометричних креслень.
 • Взаємоперевірка самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді.
 • Проведення тестів.
 • Проведення фізкультхвилинок.
 • Проведення рефлексії.
 • Демонстрація портретів математиків і розповідь про їхні відкриття.
 • Ілюстрація практичного застосування теорем у житті.
 • Створення учнями комп'ютерних презентацій до уроків узагальнення й систематизації знань і способів діяльності.
 • Позакласна робота: математичні ігри й вечори.
 1. Електронні енциклопедії, які об'єднують в собі функції демонстраційних і довідкових матеріалів.

На відміну від своїх паперових аналогів гіпертекстові енциклопедії володіють додатковими можливостями і властивостями:

 • підтримують зручну систему пошуку за ключовими словами і поняттями;
 • зручна система навігації на основі гіперпосилань;
 • можливість включати в себе аудіо- та відеофрагменти.

На уроках можна використовувати матеріали енциклопедій «Кирила і Мефодія», Вікіпедії, Математичної енциклопедії. За матеріалами енциклопедій діти можуть писати доповіді, дослідницькі роботи. Вчитель має можливість використовувати  додаткову інформацію до уроків, позаурочної діяльності.

 1. Дидактичні матеріали - збірники задач, диктантів, вправ представлених в електронному вигляді, зазвичай у вигляді простого набору текстових файлів.

Дані збірники допомагають мені вчителю складати підсумкові контрольні роботи по предмету і діагностиці рівня засвоєння знань учнів. Результат: широкий асортимент форм і методів контролю навчальних досягнень учнів активізує увагу і дозволяє об'єктивно і диференційовано оцінити знання учнів.

 1.  Програми - тренажери, призначені для вирішення математичних завдань.

Вони виконують функції дидактичних матеріалів. (Наприклад, програма обчислення коренів повного квадратного рівняння, що пропонує учням самостійно знайти рішення і відстежує помилки в процесі пошуку). Результат: допомога в засвоєнні учням з низьким рівнем знань у поетапному оволодінні матеріалом.

 1. Програмні системи контролю знань, до яких відносяться опитувальники і тести.

Головні їх переваги- швидка, зручна і автоматизована обробка отриманих результатів. Зручно і легко користуватися тестуючими програмами такими як TesW2, MyTest. Ці оболонки дозволяють не тільки швидко оцінити знання учнів, а й з легкістю скласти самостійно тестові завдання, використовуючи різні форми тесту. Також тестові завдання можна скласти і в офісних програмах MS Excel та MS PowerPoint.

Переваги комп'ютерного тестування:

 • Тестові програми дозволяють швидко оцінювати результат роботи, точно визначити теми, у яких є прогалини в знаннях.
 • Використання комп'ютерного тесту дозволяє швидко перевірити ступінь засвоєння матеріалу у всіх учнів, що неможливо, наприклад, при усному чи письмовому опитуванні.
 • При комп'ютерному тестуванні учень бачить свій результат відразу після виконання завдання, а не по закінченні якого-небудь часу, коли для нього оцінка втрачає свою актуальність.
 • Виставляння оцінки завжди об'єктивне й не залежить від особистих відносин учителя й учня.
 • Під час тестування у вчителя з'являється можливість вести індивідуальну й диференційовану роботу з учнями.

Комп'ютерне тестування дозволяє здійснити зворотний зв'язок у процесі навчання, проаналізувати результати кожного учня окремо й діяльність класу в цілому. Таким чином, комп'ютерні технології дозволяють удосконалювати процес контролю навченості учнів.

 1. Прикладні програмні засоби навчального призначення (ППЗНП).

Сьогодні існує чимало засобів загального, спеціального, навчального призначення, які можна використовувати у процесі навчання математики, серед них: GRAN, DG,  MathCAD, MatLAB, Mathematica, Maxima, Reduce тощо.

Відзначимо такі програми GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D. Вони допомагають організувати евристичну діяльність учнів, у ході якої формуються наступні евристичні уміння:

. спостереження явищ у плані логічних і математичних категорій;

. аналіз фактів, сприйняття їх через призму математичних відносин;

. виділення об'єктів, важливих для пошуку розв’язання задач;

. облік і співвіднесення всіх завдань між собою, з'ясування їхньої погодженості й протиріччя;

. висування різних припущень з обґрунтуванням їхньої можливості (гіпотези);

. передбачення результатів;

. формулювання узагальненого принципу, що пояснює сутність завдання;

. побудова варіантів плану дії, розв’язування;

. пошук асоціацій у зв'язку з об'єктом завдання;

. відшукання нових функцій одного й того ж об'єкта;

. комбінування одних відомих прийомів і способів розв’язування з іншими;

. формулювання й доведення висновків;

. перевірка правильності виконаних дій;

. перевірка повноти й достатності доказів;

. зіставлення результатів з еталонними, нормативними.

Одним із засобів візуалізації задачі та її розв'язку, який робить діалог учня та вчителя більш доступним є педагогічний програмний засіб Gran1. Використання  Gran1, у навчанні математики дозволяє зробити доступнішими для сприйняття абстрактні математичні об'єкти та методи, здійснювати індивідуальний підхід в навчанні, посилює мотивацію, підвищує ефективність процесу навчання математики; створює умови для розвитку творчого мислення та уяви.

 1. Навчальні ігри та розвиваючі програми.

Це інтерактивні програми з ігровим сценарієм. Виконуючи різноманітні завдання в процесі гри, діти розвивають тонкі рухові навички, просторову уяву, пам'ять, отримуючи додаткові навички комп'ютерної грамотності. Наприклад, «Скарбниця знань», «GCompris» тощо. Результат: створює активну пізнавальну мотивацію на уроці, дозволяє організувати позакласну діяльність.

 

Переваги та недоліки використання ІКТ в процесі викладання математики

Використання ІКТ при навчанні учнів математики має ряд своїх переваг та частину недоліків.

Переваги використання ІКТ:

 • Індивідуалізація навчання;
 • Підвищення мотивації навчання;
 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;
 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності;

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;
 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;
 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;
 • Відсутність контакту з учителем інформатики;
 • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;
 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;
 • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;
 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;
 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним методам.
 • Недостатня кількість якісного прикладного програмного забезпечення для підтримки навчання математики. Відсутність методики застосування ІКТ на уроках математики.
 • Відсутність єдиного освітнього цифрового середовища для загальноосвітніх навчальних закладів держави.

 

Методичні рекомендації щодо використання ІКТ в процесі навчання математики

Використання інформаційних та комунікаційних технологій  у навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Сьогодні необхідно, щоб кожен вчитель міг підготувати і провести урок з використанням ІКТ. Такий урок наочний, барвистий, інформативний, інтерактивний, економить час учителя і учня. Він дозволяє учневі працювати в своєму темпі, а вчителю дає можливість оперативно проконтролювати та оцінити результати навчання.

Щоб іти в ногу з часом, вчитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширеної в даний час операційній системі Windows, вміти працювати в поширених комп'ютерних програмах, зокрема, Word, Ехсеl, Роwer Point і рядом інших спеціалізованих програм, пов'язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також вміти використовувати знання комп’ютерної грамотності учнями, отримані на уроках інформатики.

Основні дидактичні принципи навчання, організованого
з використанням ІКТ

В основу навчального процесу, організованого з використанням ІКТ, повинні бути покладені загально визнані дидактичні принципи навчання.

Принцип науковості. Передбачається формування в учнів вмінь та навичок наукового пошуку, ознайомлення їх з сучасними методами пізнання. Відтворення навчального матеріалу повинно відбуватись на основі моделей, які адекватні науковому знанню і одночасно доступні для розуміння учнями.

Принцип наочності. Сучасне розуміння принципу наочності передбачає, що учні не тільки споглядають явища, моделі явищ, які є об’єктами вивчення, а й здійснюють перетворюючу діяльність з цими об’єктами, вони не є пасивними спостерігачами досліджуваних процесів і явищ, оскільки активно впливають на їх перебіг, при цьому навчально-пізнавальна діяльність набуває дослідницького, творчого характеру.

Принцип систематичності та послідовності. В об’єктах або явищах, моделі яких відтворюються за допомогою програмних засобів, повинні бути виділені основні структурні елементи і суттєві зв’язки між ними, що дозволить уявити ці об’єкти чи явища як цілісні утворення.

Принцип активного залучення учнів до навчального процесу. Активність навчальної діяльності, як правило, визначається усвідомленістю цілей навчання (ближніх і віддалених), тому під час розробки і використання нових інформаційних технологій навчання слід до структури навчальної комп’ютерної програми вводити орієнтувальний компонент діяльності, який повинен поєднувати два види знань:

- знання мети діяльності, її предмета, засобів та основних етапів здійснення дій;

- знання, необхідні для успішної роботи з програмою: означення понять, теореми, закони, формули, правила, довідково-інформаційні дані.

Принцип індивідуалізації, індивідуального підходу у навчанні. Під час створення і добору комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, із застосуванням яких реалізується принцип індивідуалізації навчання, повинні враховуватись напрямки та рівні індивідуалізації. Зокрема, під час добору методики подання та перевірки засвоєння предметних знань і вмінь учнів необхідно врахувати мотиваційні аспекти, індивідуально-особистісні, психофізіологічні особливості кожного учня. Важливим є також забезпечення визначення і наступного врахування індивідуального початкового рівня, тобто визначення обсягу та глибини засвоєння опорних знань, сформованості відповідних умінь, стійкості навичок.

Принцип доступності. Доступністю визначається можливість досягнення мети навчання як загалом, так і на певному його етапі.

Комп’ютерні засоби навчання повинні створюватись на основі предметного змісту і сучасних досягнень педагогічної науки, відповідно до програм навчальних курсів та з урахуванням вікових особливостей суб’єктів навчання; задовольняти психолого-педагогічні, ергономічні, дидактичні вимоги; супроводжуватись докладним методичним забезпеченням; легко адаптуватись до різноманітних конфігурацій обчислювальної техніки.

ПЗНП повинні відповідати вимогам педагогічної доцільності та виправданості їх застосування, які полягають у тому, що програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний тільки за допомогою комп’ютера, і використовувати тільки тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.

 

Підходи до створення електронних навчальних матеріалів:

 1. Структура кожного тематичного розділу повинна бути характерна для уроку: пояснення нового матеріалу, початкове закріплення і відпрацювання навичок, контроль засвоєння;
 2. Теоретичній частини доцільно надати довідковий характер, не перевантажуючи інформацією, виділяючи основні терміни і поняття кожної теми;
 3. Обсяг навчального матеріалу для тренувальних та контрольних завдань визначається з урахуванням санітарно-гігієнічних норм роботи учня за комп'ютером;
 4. Відбір навчального матеріалу проводиться з урахуванням основних дидактичних принципів.

Яка ж методика застосування електронних навчальних матеріалів під час проведення уроку?

При розробці плану кожного уроку вчителю рекомендується заздалегідь передбачити: застосування електронних ілюстрацій, тренувальних або контрольних завдань, а також навчального матеріалу відповідної тематики.
Найважливіше, щоб учень, що виконує індивідуальне завдання на комп'ютері або що працює над навчальної проблемою в групі, перебував у комфортному стані і всі зусилля спрямовував на вирішення поставленого завдання.
Під час такого етапу, як «усний рахунок» або коротке повторення вивченого, рекомендується запрошувати для індивідуальної роботи за комп'ютером учнів, які пропустили заняття через хворобу, або тих, для яких, перша половина уроку є періодом продуктивної діяльності. З огляду на інформацію про період продуктивної активності школярів, вчитель може максимально ефективно використовувати можливості кожної дитини для навчання і вчасно переключити його на інший вид діяльності, використовуючи комп'ютер в якості потужного мотиваційного засобу.

При проведенні динамічних навчальних ігор, естафет доцільно пропонувати учням із заниженою швидкістю розумових процесів виконувати аналогічне завдання за комп'ютером. Робота на власному швидкісному режимі позитивно позначається на результаті, що веде до зростання самооцінки, підвищує комфортність навчання таких дітей.

Школярам, ​​що виконують загальні для всіх завдання швидко і якісно, ​​можна запропонувати комп'ютерний тренажер підвищеної складності або завдання пропедевтичного характеру, виконання якого дозволить їм брати участь в поясненні нового матеріалу своїм однокласникам.

Особливе значення має робота за комп'ютером для дітей, часто пропускають заняття через хворобу. Допомогти таким учням можна, залучаючи їх для знайомства з основними моментами досліджуваного матеріалу, який коротко і структуровано викладеного в комп'ютерних навчальних програмах, під час проведення усного рахунку, фронтального опитування або повторення вивченого. Для цієї категорії учнів, а також для відстаючих учнів можна рекомендувати проведення комп'ютерного тестування замість традиційної контрольної роботи з вивченої теми.

На уроках закріплення та узагальнення отриманих знань можна використовувати комп'ютер для організації проміжного контролю.  Досить широке поширення мультимедіа проекторів дозволяє значно збільшити наочність за рахунок використання вчителем у ході уроку мультимедіа презентації. Однак для цього необхідно забезпечити вчителя заздалегідь підготовленими поурочним комплектами наочних матеріалів, методично пов'язаними з варіантами тематичного планування.

 

Додатки

Конспект уроку : "Обернені тригонометричні функції y = arcsinx та у = arccosx"

Розв'язування задач комбінаторики в MS Excel